Tel: M.Stanček 0902 896882
R.Stančeková 0904 594544
zahradne@centrum.sk
Technológia pestovania viniča hroznorodého v kockeStanovište/lokalita/spon
Požiadavky viniča hroznorodého
Klimatické faktory - požiadavky na teploty °C a zrážky v mm.
Nadmorská výška    p
Nadmorská výška    p
v oblast. s Ø 8 °C teploty do 200 m n/m
v oblast. s Ø 8 °C teploty do 200 m n/m
Pučanie začína pri vegetačnej nule, t.j. pri  Ø tepl.
Ú 10 °C / týždeň
Kvitnutie nastáva pri minimálnej teplote:
Ú 15 °C
Poloha
 
Mierny svah opt. 5-8°, s južnou , (JV až JZ)
juhovýchodnou až juhozápad. expozíciou
Intenzívny rast všetkých orgánov pri teplote:
Vegetačné obdobie končí nástupom teplôt pod:
Priemerná ročná teplota má byť minimálne:
Optimálna teplota počas vegetácie má byť:
Ú 30 °C
Ú -5 °C
Ú  9 °C
Ú 15 °C
Optimálne pôdy
Hlboké, úrodné
Ľahšie až stred, ťažké, piesočnatohlinité až
hlinitopiesočnaté, štrkovité až kamenité pôdy
Menej vhodné až nev-
hodné lokality a pôdy
Sú to roviny, sever.svahy, uzavreté polohy,
mraz.kotliny, pôdy mokré, studené, plytké
Potrebná suma aktívnych teplôt za vegetáciu:
(skoré odrody SO, neskoré odrody NO)
Ú 2400 hod / SO
Ú 2800 hod / NO
Pôdna reakcia pH
Alkalická do 10-20 % aktívneho Ca
Potrebná dĺžka slnečného svitu:
Ú 1500-1600 hod
Spon ó Stredné
vedenie
Záhradky: /1,3-1,5/x/0,8-1,2/ m
Veľkovýroba: /1,5-2,0/x/0,9-1,2/ m
Optimálne zrážky
Podpníky pre vinič:
Ú 500-700 mm
Spon ó Vysoké
vedenie
 
 
Záhradky: /1,8-2,2/x/0,9-1,2/ m
Veľkovýroba: /3,0-3,5/x/0,9-1,2/ m
 
 
Vitis berlandieri x Vitis ripária Kober 5 BB
Vitis berlandieri x Vitis ripária Kober 125 AA
Vitis berlandieri x Vitis ripária Kober Teleki 5 C
Vitis ripária x Vitis rupestris a iné vrátane klonov uvedených podp.
Oporná konštrukcia:
Nevyhnutná je výstavba drôtenky
Smer radov: Sever-juh / severovýchod-juhozápad

Výživa viniča hroznorodého
• Vinič je schopný prijímať živiny aj z prostredia menej kvalitných pôd, ako sú napríklad výsušné stanovištia, kamenisté i štrkovité pôdy s nízkou sorbčnou kapacitou. Optimálnu výživu začíname už predvýsadbou viniča, t.z. pri príprave pôdy. Agrochemickým rozborom pôdy (ASP) zistíme pôdnu reakciu (pH) a s ňou súvisiacu potrebu vápnenia a potrebu úpravy živín fosforom (P), draslíkom (K) a horčíkom (Mg). Pri hnojení mladých výsadieb po výsadbe štepov realizujeme v 1-4 roku udržovacie hnojenie / lit: Metodika hnojenia a výživy rastlín 1998/. V 1 roku na jar aplikujeme 60 kg N. ha-1 , na jeseň 20 kg P. ha-1 a 40 kg K. ha -1.  V 2 roku na jeseň (v mes. X-XI) začíname zapravovať organické hnojivá vo forme maštaľného hnoja (MH) v dávke 40 - 50 t. ha -1. Priemyselný dusík sa opäť aplikuje na jar a fosfor s draslíkom na jeseň spolu s MH. V 3 - 4 roku sa opäť aplikujú len priemysel. hnojivá vo forme NPK. Pri udržovacom hnojení sú dávky živín len jednoročné a nie do zásoby 2 - 3 rokov. /viď tabuľka/.
• Hnojenie rodiacich vinohradov začína od 5 roku po výsadbe. Udržovacie vápnenie vykonávame v 3 ročných cykloch podľa pH a vypočítaných dávok CaO /oxidu vápennatého v pôde/. Zásadne vápnime vinicu pred zapravením organického hnojiva (MH). Jednorázová dávka vápennatých hnojív nemá byť vyššia ako 8 t CaCO3 na 1 ha, t.j. 80 kg / 100 m2. V 3 ročných cykloch sa zapravuje 400 kg MH, alebo 500 kg vitahumu na / 100 m2. Intenzita hnojenia rodiacich vinohradov - indenzita I. II. III. Ú I. intenzita - extrémne stanovištia, suché lokality a plytké pôdy, dosahované úrody pod 100 kg / 100 m2. Ú II. intenz. - vo vinohradoch na hlbokých pôdach s dostatkom zrážok a pravidelných úrod do 150 kg / 100 m2. Ú III. intenzita - vinohrady s doplnkovou závlahou, úrody nad 150 kg / 100 m2. Táto intenzita sa využíva väčšinou pri stolových odrodách. /viď tab./. Väčšinu priemyselných hnojív zapravujeme do pôdy postupne pri agrotechnických termínoch ako sú napr. jesenná orba, alebo pri kyprení počas vegetácie.

Plán hnojenia viniča po výsadbe štepov v 1 až 4 roku
Dávky živín pre rôzne intenzity udržovacieho hnojenia
Rok hnoje-
nia po vý-
sadbe
Maštalný
hnoj
v tha-1
Živiny v priemyselných
hnojivách v kg. ha-1
List. výživa
Harmavitom
Živina
Ročné dávky živín v kg. ha-1
   
K
litrov ha -1
 
I. intenzita
II. intenzita
III. intenzita
1.
-
60
20
40
3
N
80-100
100-120
120-140
2.
40
60
25
55
4
P
35
45
55
3.
-
76
29
85
5
K
135
165
195
4.
-
92
33
125
5
Mg
20
25
30
Pred výsadbou je vhodné namočiť sadenice viničových štepov na 8 - 12 hodín do vody.
Agrotechnické termíny
Symbol
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
 Termín výsadby / potreba vody
 pri výsadbe 5 l vody / 1 k štepu
-
-
-
-
-
 Ochrana 5-8 ošetrení počas vegetácie
-
-
-
-
Rez a tvarovanie: - stručný prehľad niekoľkých zaužívaných spôsobov viniča /podrobnejšie technológie viď. iná dostupná literaúra.
A) Stredné vedenie / rýnsko-hessenské
B) Vysoké vedenie /  jednoduchý záves
C) Vysoké ved. / zvislý kordón Vertiko
1) ker v 3 roku pred rezom a po reze
1) ker v 3 roku pred rezom a po reze
1) ker v 3 roku pred rezom a po reze
2) ker v 4 roku pred rezom a po reze
2) ker v 4 roku pred rezom a po reze
2) ker v 4 roku pred rezom a po reze
Vinič rez
Ošetrenie viniča hroznorodého proti škodlivým činiteľom / proti múčnatke a pernospóre sa ošetrenia vykonávajú tesne pred kvitnutín viniča a potom až po odkvitnutí v 7 - 14 dňových intervaloch podľa potreby a infekčného tlaku závislého od počasia. Ošetrenia sa môžu podľa návodu prípravkov kombinovať.
Ošetrenie proti:
Počet x
Použitý prípravok
Ošetrenie proti
Počet x
Použitý prípravok
Prezimujúci škodcovia
1 x
Oleo-Ekalux, Torant CL
Múčnatka viničová
5 - 8 x
Discus, Topas 100 EC, Bayelton 25 WP
Akarinóza / po vyrašení
1 x
Sulka, Torant CL, Neoron 500 EC
Perenospóra viničová
 
5 - 8 x
 
Ridomil Plus 48WP, Dithiane M45
Euparen Multi, Folpan 50 WP, Hattrick
Obaľovače
2 x
Biobit FC, Decis 2,5 EC, Karate 2,5 EC
Agrotechnika: V 1-2 roku kypríme pôdu, v blízkosti štepov odstraňujeme burinu a od V. do VIII. odstraňujeme rosné korienky. V 3 roku režeme tak, aby sme dosiahli aspoň 1/3 z predpokladanej úrody. Na kmienku vyslepíme nepotrebné púčiky. Začíname tvarovať a vyväzovať kmienky a ramená rodivého dreva. Počas vegetácie pôdu kypríme 3 - 5 x. V 4 roku vykonávame rez, ponechávame i náhradné púčiky na kmienku, počet ťažňov a zásobných čapíkov volíme podľa pestovateľského tvaru. Vykonávame bežné kyprenie pôdy, v prípade zatravnenia mulčujeme a ošetrujeme proti chorobám.
Zdroj: Ing. Samuel Michálek

zahradne@centrum.sk